مراقبت و سلامتی

اسید های چرب ضروری

9 1333

در این مطلب است قرار در مورد اسید های چرب ضروری صحبت کنیم که برای پیشگیری از مجموعه ای از بیماری ها مناسب است.

امــگا 3( Omega-3 )یکــی از اســیدهای چــرب ضــروری اســت. ایــن اســیدهای چــرب را بــه ایــن دلیــل ضــروری نامیده انــد کــه اگرچــه بــرای ادامــه حیات بدن ضـروری اسـت، ولـی توسـط بـدن انسان قابل تولید نیست اسلاید سوم:این اسید های چرب حتماً باید از طریق رژیم غذایی و مکمل ها تامین شود تاکنـون فرآورده هـای دریایــی منبــع اصلــی تأمیــن اســیدهای چــرب امگا 3 بـوده انـد کـه

درصـد بالایـی از فلـزات سـنگین بـه خصـوص جیـوه موجـود در فـراورده هـای تهیـه شـده از آنهــا موجــب ایجــاد عــوارض گوناگــون در مصــرف کننــده خواهــد شــد

امگا ۳ برای پیشگیری بیماری هــای قلــب و عـروق، آسـم، پوکـی اسـتخوان، آلزایمـر، افسـردگی،میگــرن، خشــکی چشــم، اختــلال کــم توجهــی و بیشــفعالی مناسب است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *