مراقبت و سلامتی

بیایم سلامتی را نجات دهیم

9 1

توی این قسمت یکسری توصیه بهتون میکنیم که ممکنه خاطرات خوش خودتون یا مادر بزرگ هاتون زنده بشه و  همچنین زندگی سالم تری داشته باشید🤚

توصیه ما به شما

توصیه می کنیم از پدر و مادربزگ هاتون درخواست کنید در مــورد غذاهــای ســنتی و بومــی ایــران در هــر منطقــه بیشــتر صحبــت کننــد

و در صــورت داشـتن توانایـی نسـبت بـه تهیـه آن اقـدام کـرده و مــزه غذاهــای قدیمــی را بــه عنــوان هدیــه در کام خانــدان خــود بــه یــادگار بگذارنــد

سمنو

از خانمهـای جـوان خواهـش مـی کنـم تـا از مـادران و مـادر بـزرگان خـود بخواهنـد تـا نحـوه تهیـه غذاهـای قدیمـی مثل سـمنو را بـه آن ها فرا دهنـد. ممکـن اسـت تهیـه آن مشـکل باشـد ولـی بهتـر از خـوردن داروی هـای زیـان آور و خوابیـدن روی تخـت بیمارسـتان اسـت.

نقش مهم خانم ها

خب همه می دونند که خانم ها نقش مهمی توی تغذیه سالم خانواده دارند پس خانم ها خیلی باید مراقب باشند و اطلاعات کافی داشته باشند تا بیماری های مختلف گریبان گیر افراد خانواده نشود.

در آخر یک توصیه بهداشتی داریم برای خانم ها؛اون هــا در قدیــم بــرای آرایــش از عصــاره ســوخته عنــاب بــرای ســرمه چشــم اســتفاده میکردنــد کــه باعــث افزایــش بینایــی چشــم می شــود. ولــی الان شــرکت ها مــوادی که استفاده میکنند ســربی است، و ســرطان زاســت.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *