مراقبت و سلامتی

معجزه گیاهان در بهبود و درمان دیابت

3 1

سالهاسـت کـه اثـرات دارویـی گیاهـان در درمـان بسـیاری از بیماری هـا مطـرح اسـت. بـرای مثـال چای ســبز کــه خطــر بیمــاری قلبــی و عروقــی را کاهــش میدهــد و بــه عنــوان آنتــی اکســیدان معرفــی شــده اســت کــه در پیشــگیری از بســیاری از ســرطانها میتوانــد مؤثــر باشــد. شــنبلیله دیگــر گیاهی اســت کــه در بیمــاری دیابــت بــه کمــک ما میآیــد

دارچین

بــرگ و دانه هــای آن بــرای درمــان دیابــت بــه طریــق ســنتی بــه کار مــیرود. دارچیــن نیــز یکــی دیگــر از معجزههـای طبیعـت بـرای سـلامتی اسـت. دارچیـن ریسـک فاکتورهـای مربـوط بـه دیابـت و بیماریهـای قلبــی و عروقــی را کاهــش میدهــد.

ضد دیابت

امــروزه مطالعــات زیــادی در زمینــه اثــرات ضــد دیابتــی گیاهــان بــا ترکیبــات فنولــی(فنول یکی از قدیمی ترین مواد ضد عفونی کننده است) انجــام میشــود زیـرا تأکیـد بـر روی اسـتفاده از عصاره هـای گیاهـی بـا پایـه طبیعـی اسـت

هایپوگالیسمیک

در مطالعات متعـددی به نقـش ضددیابتـی و هایپوگالیسـمیک(قند خون پایین) ریـزوم زنجبیـل اشـاره شـده اسـت. ایـن گیـاه دارای برگهـای سـبز روشــن، باریــک و چمــن ماننــد اســت و گلهــای آن رنــگ ســبز مایــل بــه زرد بــا رگه هــای بنفــش دارد.

 

زنجبیل

اسلاید پنجم:ایــن گیــاه هــم بــه عنــوان ادویــه در آشــپزی و هــم بـه عنـوان گیـاه دارویـی کاربـرد دارد، اثـرات داروئـی مختلفــی بــرای زنجبیــل اشــاره میشــود از جملــه بـرای درمـان آرتریـت، دردهـای ماهیچـهای، گلـودرد، روماتیسـم، رگ بـه رگ شـدن،گرفتگی، سـوءهاضمه، فشـار خـون بـالا و…

 

درمان دیابت

همچنیـن در تحقیقـات مختلـف اشـاره شـده اسـت که زنجبیـل اثـرات هایپوگالیسـمی دارد و بـرای درمـان دیابـت مؤثـر اسـت .بـا توجـه بـه اهمیـت بیمـاری دیابـت و بـا توجـه بـه نقـش زنجبیـل در کنتــرل ایــن بیمــاری در مقــالات متعــددی بــه آن پرداختـه شـده اسـت

 

ترکیبات فنولی

زنجبیـل حـاوی ترکیبـات فنولـی/ پلـی فنولی با اثـرات دارویـی مفیـد اسـت. اثـر ضـد دیابتـی خـود را بـا افزایــش تعــداد گیرندههــای قنــد خــون و نیــز افزایــش میـزان حضـور آنهـا در سـطح سـلول هـا میگـذارد. پـس احتمـاال زنجبیـل میتوانـد بـه عنـوان یـک دارو بـا اثـرات ضددیابتـی، مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *