مراقبت و سلامتی

ترکیبات بزرک

2 1

بــزرک یــک دانــه گیاهــی اســت کــه بــه دلیــل محتــوی بــالایی اســید چــرب امــگا -3 ضــروی (بــه نــام آلفــا لینولنیــک اســید)، آنتــی اکســیدان و فیبــر محلــول بــه عنــوان یــک مــاده فراســودمند در نظــر گرفتــه میشــود کــه دارای خــواص درمانــی و آنتــی اکســیدانی اســت.

 

ترکیبات

دانــه بــزرک حــاوی %45تا35 چربــی اســت، محتــوی پروتئینــی آن %30تا20 بــوده و الگــوی اســید آمینــه آن مشــابه بــا ســویا اســت و ارزش بیولوژیکـی بالایـی دارد. فیبـر %28 وزن بـزرک را بــه خــود اختصــاص میدهــد.

 

ویتنامن گروهB

ایــن دانــه از نظــر محتــوی ویتامین هــای گــروه B شــبیه غــلات اســت. در میـان گیاهـان، بـزرک غنـی تریـن منبـع لیگنـان (نوعــی فیبــر نامحلــولاســت) کــه حــدود %50 وزن دانــه را بــه خــود اختصــاص داده اســت و خــواص فیتواســتروژنی دارد

 

لیگنان

لیگنــان بــزرک بــه حــدی قــوی اســت کــه از اکسیداســیون چربــی هــای موجــود در بــزرک محافظــت میکنــد بــه طــوری کــه بــزرک آسـیاب شـده را مـی تـوان تـا 20 مـاه در دمـای اتـاق نگهـداری کرد

فواید و طریقه مصرف برزک

دانــه ایــن گیــاه مصــرف درمانــی دارد. مــزاج آن گـرم و خشـک بـوده و هضـم غـذا را سـریع میکنـد. سـبب بهبـود سیسـتم گـوارش بـدن میشـود.

سلامت سیستم گوارش

فیبـر موجــود در دانــه بــزرک از بــروز یبوســت جلوگیــری میکنـد و سـبب هضـم و دفـع بـه موقـع شـده و بـه ســلامت سیســتم گــوارش کمــک میکنــد. مصــرف دانـه بـزرک پیـش از غـذا میتوانـد بـه کنترل اشـتها،افزایـش احسـاس سـیری و در نتیجـه کاهـش وزن کمـک کنـد.

کلسترول

دانـه بـزرک مـی توانـد سـبب کاهـش چربـی خـون شــود. فیبــر محلــول موجــود در دانــه بــزرک مــی توانـد سـبب کاهـش کلسـترول شـود و در نتیجـه از افزایــش فشــار خــون و در نهایــت ســکته و حمــات قلبــی جلوگیــری و پیشــگیری کنــد.

نحوه مصرف

بــزرک را میتــوان بــه صــورت دانــه کامــل یــا آســیاب شــده همــراه بــا آبمیــوه، ســالاد، ماســت یــا شــیر میــل کنیــد.

نحوه مصرف

میــزان مصــرف آن در مــوارد مختلـف، متفـاوت اسـت امـا بـه طـور کلیمـی توانیـد روزانــه تــا دو قاشــق غذاخــوری از ایــن دانــه را میــل کــرده و از اثــرات مفیــد آن بهرهمنــد شــوید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *