مراقبت و سلامتی

دیابت و انسولین

diabetes

فرایند متابولیکی

دیابـت یـک اختـلال متابولیکـی متـداول اسـت کـه کنتـرل و مدیریـت ایـن بیمـاری یـک چالـش محســوب می شــود.

فرآیندهای متابولیک به صورت مرحله ای انجام میگیرند وهر مرحله توسط آنزیم خاصی کنترل می شود که محصول ژن خاصی است.وجود نقص در آن ژن خاص باعث عدم تولید ویا عدم فعالیت آنزیم مربوطه می شود.

علائم دیابت

عوامــل مختلفــی در بــروز ایــن بیمــاری دخالــت دارد و بیشــترین عامل آن افزایــش قنــد خــون و تشــنگی و تکــرر ادرار اســت. افــراد مبتــا بــه دیابــت در دراز مــدت بــا مشــکلات رتینوپاتــی، کاتاراکــت، نروپاتــی، نفروپاتـی، تأخیـر در بهبـود زخم مواجــه میشــوند

مشکلات دیابت

رتينوپاتي يكي از عوارض ديابت است كه سبب تغييرات در عروق چشم مي شود. کاتاراکت همون آب مروارید هست رتينوپاتي يكي از عوارض ديابت است كه سبب تغييرات در عروق چشم مي شود.

مشکلات دیابت

دیابتی به بیماری کلیوی ثانویه به بیماری دیابت گفته می‌شود. عوارض کلیوی از یافته‌های شایع در بیماران مبتلا به دیابت است . آرتریواسکلروز یک اصطلاح کلی برای ضخیم‌شدن و سفتی دیوارهٔ سرخ‌رگ است.[۱] بعبارت دیگر هنگامی‌که عروق و رگ‌ها حالت ارتجاعی خود را ازدست می‌دهند.

نحوه آسیب رساندن

در ایــن بیمــاری در بیشــتر مــوارد هــم تولیــد انســولین و هــم عملکــرد آن دچــار نقــص مــی شــود، بنابرایــن قنــد خــون بــه داخــل بافتهــا و ماهیچه هــا وارد نمیشــود و در خــون جمــع میشود و ســبب آســیب به قسمت های مختلف بدن می شود

 

گلوکز

در بافـت ماهیچـهای انسـولین مهمتریـن عامـل برداشــت گلوکــز اســت و ایــن عمــل بــه کمــک گیرنــده انســولین صــورت میگیــرد. در اثــر انسـولین ایـن گیرنـده از درون سـلول بـه سـطح در بافــت ماهیچــهای انســولین مهمتریــن عامــل برداشــت گلوکــز اســت

قند خون

ایـن عمـل بـه کمـک گیرنـده انســولین صــورت میگیــرد. در اثــر انســولین ایــن گیرنــده از درون ســلول بــه ســطح بــه منظــور برداشــت قنـد خـون انتقـال مـی یابـد.

 

 

اگر می خواهید درباره تاثیر معجزه گیاهان دارویی بر دیابت را نیز بدانید اینجا را کلیک کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *