شربت نعنا جام

200,000 تومان

شناسه محصول: BHS-22110109 دسته: برچسب: , , , ,

توضیحات

نعناع

طبیعتــی گــرم و خشــک دارد. گیاهــی معطــر و بــا طــراوت، بــا مصــارف هــا،دارویــی، آشــپزی، صنایــع غذایــی، آرایشــی بهداشــتی. تقویــت لثه زدا، تقویــت کننــده معــده،رفــع بــوی بــد دهــان، پــاک کننــده و ســم کمــک بــه هضــم غــذا، رفــع گرفتگــی بینــی و گلــو، برونشــیت ریــه، بــاال بــردن قــدرت کبــد، تقویــت حافظــه، رفــع دردهــای حاصــل از گــزش حشــرات، رفــع خســتگی و نیــرو بخــش، مولــد خــون، پیچــه، ضــد تشــنج ودرد و دلاشــتها آور، رفــع کننــدۀ دل بادشــکن، گرمازدگــی اطفــال و سکســکه را نیــز از بیــن بــرد. کاهــش درد قاعدگــی ناشــی از اسپاســم.می افزایــش متابولیســم بــدن و کمــک بــه الغــری

 

ویژگی های محصول

بسته بندی

وزن خالص

950 گرم

برند

نیایش

محصولات پیشنهادی